Záruka

Predajom modernej a efektívnej vykurovacej techniky značky Viessmann naším obchodným partnerom sa starostlivosť o našich obchodných partnerov a ich zákazníkov pre nás nekonči.
S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, uvádzame s platnosťou od 20. februára 2012 na slovenský trh mimoriadnu ponuku služieb „všetko v jednom“ – rozšírenú komplexnú 5-ročnú záruku na kondenzačné kotly Vitodens, Vitocrossal a tepelné čerpadlá Vitocal do 35 kW.

S NAMI SA O SERVIS BÁŤ NEMUSÍTE

5 ročná záruka
  • komplexná 5-ročná záruka,
  • vyúčtovanie jedným fixným ročným paušálom,
  • pripomenutie a dohodnutie termínu ročného servisu,
  • organizácia a vykonanie ročného servisu,
  • telefonická kontrola spokojnosti s vykonaním ročného servisu,
  • bezplatné odstraňovanie záručných závad,
  • spoplatnené odstraňovanie závad nespadajúcich pod záruku,
  • hotline s havarijnou službou pre havárie (studené zariadenia) v hlavnej vykurovacej sezóne.
Ako postupovať, v prípade Vášho záujmu o predĺženie záruky na 5 rokov zo strany Vášho obchodného partnera a získanie balíku služieb zahŕňajúceho pravidelné prehliadky vrátane prehliadky, t.j. servisu a vyčistenia zakúpeného zariadenia, práce servisného technika, kilometrovného, spotrebného materiálu ako aj oslovovania a pripomínania potreby realizácie pravidelnej prehliadky, t.j. servisu počas celej doby trvania predĺženej záruky zo strany Vášho obchodného partnera?

CELÉ JE TO VEĽMI JEDNODUCHÉ:

1. Do 3 mesiacov od zakúpenia sa môžete rozhodnúť a podpísať servisnú zmluvu, priloženú v záručnom liste, v ktorej je  potrebné vyplniť:

a) Vaše iniciály a kontaktné údaje,

b) kontaktné údaje servisného technika realizujúceho uvedenie zariadenia do prevádzky,

c) výrobné číslo zariadenia a umiestnenie zariadenia,

d) uvedenie miesta a dátumu podpisu servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch),

e) podpis servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch).

2. Kompletnú zložku so servisnou zmluvou, t.j. originál aj kópiu vložte po vyplnení podľa bodu 1 do priloženej obálky a zašlite poštou na adresu spoločnosti Viessmann, s.r.o., a to Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava.

3. Po obdržaní Vašej servisnej zmluvy túto podpíšeme, priradíme jej evidenčné číslo a zaevidujeme ju v našom systéme. Originál zmluvy Vám zašleme naspäť. Zároveň dodržujte pokyny uvedené v záručnom liste Vášho obchodného partnera za účelom splnenia všetkých podmienok predĺženia záruky.

4. Následne Vám bude podľa dátumu zakúpenia Vášho zariadenia zaslaná faktúra s ročným paušálom uvedeným v servisnej zmluve za služby poskytované na základe servisnej zmluvy a to:

– pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. januára do 30. júna bude paušál splatný k 31. januáru aktuálneho roku, najskôr však k 31. januáru nasledujúcemu po uvedení zariadenia do prevádzky,

– pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. júla do 31. decembra bude paušál splatný k 30. aprílu aktuálneho roku.

5. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte v pracovné dni v čase od 08.00 do 16.30 na telefónnom čísle (02) 32 23 01 00.