ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko.

Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

[Zdroj: zelenadomacnostiam.sk]

Naša spoločnosť je ako oprávnený zhotoviteľ zapísaný do zoznamu oprávnených zhotoviteľov

Príspevok na inštaláciu zariadenia, uhrádzaný na základe vydanej Poukážky, je nástrojom na realizáciu podpory využitia OZE v Domácnostiach a je poskytovaný Domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Ak uvažujete o podpore formou poukážky, oboznámte sa s podmienkami podpory  a všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam.

Národný projekt Zelená podnikom

Prostredníctvom pilotného projektu Zelená podnikom budú môcť získať mikro, malé a stredné podniky (MSP) finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov. Vďaka auditom budú mať k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov v podniku. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov so zohľadnením princípov udržateľnosti a podporou decentralizácie výroby energie. Predmetom podpory budú zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo elektriny, konkrétne fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a veterné turbíny.

[Zdroj: www.siea.sk]