Plynové prípojky

Pripojenie plynu – „na kľúč“

Ako odporúčaný zhotoviteľ na výstavbu pripojovacieho plynovodu (prípojky) máme oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré sú majetkom, resp. v užívaní SPP – distribúcia, a.s.

Zrealizovaním pripojovacieho plynovodu (prípojky), získate od nás pripojenie tzv. „na kľúč“,  Vášho rodinného domu (príp. iného objektu) na existujúcu distribučnú sieť (SPP-distribúcia, a.s.).

Pripojovací plynovod (prípojka), predstavuje úsek od bodu napojenia na existujúci distribučný plynovod, po hranicu pozemku investora (žiadateľa o pripojenie), ukončený guľovým uzáverom, v domovej regulačnej skrinke.

Plynové prípojky - zrealizovanie pripojovacieho plynovodu